9 tháng đầu năm 2020, Bộ VHTTDL triển khai có hiệu quả các kế hoạch

16/10/2020 16:05

9 tháng đầu năm 2020, Bộ VHTTDL đã triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng tiến độ việc xây dựng các đề án, thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 văn bản, đề án, đang thực hiện 06 văn bản, đề án trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư, đang hoàn thiện dự thảo 20 Thông tư.

 Họp báo thông tin về kết quả 9 tháng đầu năm của Bộ VHTTDL (Ảnh:TT)

Ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2020.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của BộVHTTDL ngày càng được quan tâm.Đến nay đã đưa 340 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định 08 Nhiệm vụ lập Quy hoạch, Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt. Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia; đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 12 địa điểm. Ký, gửi hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, sai trái trong tổ chức thực hiện. Tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 giữa Bộ và Ủy ban Trung ương MTTQVN.

9 tháng đầu năm, Bộ cũng đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Ngoài ra, Bộ còn hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện”; ký kết các Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức xã hội; chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 thu hút 1.000.000 bài dự thi vòng sơ khảo trong cả nước.

Bộ cũng đã triển khai xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Xây dựng "Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia - Liên hoan Phim Việt Nam"; xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật tổ chức Liên hoan Phim, Tuần phim; sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi; sản xuất phim đặt hàng hiện hành và quay tư liệu các sự liện lớn của đất nước. Hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn và xây dựng các Thông tư quy định chi tiết. Xây dựng Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật 2021-2030; tiếp tục xây dựng Đề án Nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận phê bình văn học nghệ thuật giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Trao Giải Quốc gia về văn học nghệ thuật dành cho trẻ em. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ hội được thực hiện với nội dung, hình thức ngày càng đổi mới, đa dạng và chất lượng nghệ thuật được nâng cao. Xây dựng Thông tư Định mức kinh tế, kỹ thuật xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh ghép gốm, ban hành Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu Quốc gia “Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” 2020-2030; Đề án thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” 2020-2030. Thẩm định cấp phép các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm không vì mục đích thương mại đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tích cực nghiên cứu, xây dựng nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành  Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị gửi Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác bình đẳng giới, người cao tuổi và trẻ em trong gia đình, đặc biệt là phòng, chống xâm hại trẻ em được triển khai thực hiện thường xuyên.

 
TT
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới