Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 7 nghị quyết

14/11/2023 17:52

Sáng 14/11, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

 

Kỳ họp đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thành dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2022; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2019/QĐ-HĐND, ngày 11/12 /2019 và Nghị quyết 01/2022/QĐ-HĐND, ngày 14/4/2022 của HĐND tỉnh An Giang; phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định mức chi hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được phân công trực tiếp giúp đỡ người đang trong thời hạn quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu kết luận kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đối với các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Cùng với đó, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nguồn: baoangiang.com.vn

 

Viết bình luận mới