Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

12/04/2024 13:38

Để tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Theo đó, năm 2024, các cấp, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: M.L

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của Trung ương và địa phương phát động, như: Phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Cùng với đó, tổ chức các đợt thi đua ngắn hạn với nội dung cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh trong năm 2024. Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến được thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống và hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng... để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến. Các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Cổng thông tin điện tử; chuyên trang, chuyên mục trên Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, cổ động trực quan…

Bên cạnh đó, tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến. Tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến thông qua hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; tham quan giới thiệu, học tập các mô hình, các điển hình tiên tiến để được nghe, trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, thành tích của các điển hình tiên tiến thực tế. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến. Phát hành các ấn phẩm giới thiệu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng.

“Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải gắn với các phong trào thi đua trong các lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với biểu dương, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến thuộc phạm vi quản lý của mình; có biện pháp cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương. Việc lựa chọn điển hình tiên tiến phải có tính nổi trội, phù hợp đặc điểm, tính chất, công việc, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Từ đó, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, coi trọng thực hiện đồng bộ 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng điển hình tiên tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu dương, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết.

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới