Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

25/02/2023 09:03

Thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 

 

Khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

“Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, có vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự đóng góp rất lớn của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp (DN) trong Đảng bộ Khối” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, đánh giá.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển, năm 2022, Đảng ủy Khối đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ban chấp hành, ban thường vụ và của các cơ quan, đơn vị cơ sở để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo sâu sát, hiệu quả tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo kịp thời. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm triển khai đồng bộ. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra 2 cấp tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của DN và các nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh.

Đảng ủy Khối tập trung lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị, DN vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, chương trình công tác. Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện cải cách hành chính, làm tốt vai trò tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các DN nỗ lực phục hồi SXKD tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào điều hành, đảm bảo các mục tiêu SXKD. Công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa DN; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác an sinh xã hội được quan tâm. 

Quyết tâm cao, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, ông Lê Văn Phước đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục sâu sát, đồng hành với cấp ủy cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và SXKD của cơ quan, DN. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị, DN, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và SXKD của cơ quan, DN trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai nhiệm vụ chính trị theo chương trình khung được tỉnh phê duyệt. Kịp thời định hướng tuyên truyền, quán triệt tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW, Kết luận 01/KL-TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DN; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa DN…

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác phát triển đảng viên; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho DN. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, đảm bảo đời sống người lao động, góp phần ổn định xã hội, phát triển KTXH tỉnh nhà.

Nguồn: baoangiang.com.vn