Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông qua 6 mục tiêu phát triển KT-XH

16/01/2021 15:34

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc vào chiều 15/1.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của Lào gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025; Điều lệ sửa đổi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Nghị quyết Đại hội XI.

Nghị quyết Đại hội bao gồm 6 mục tiêu phát triển kinh tế xã hội: (1) Nền kinh tế quốc dân tăng trưởng liên tục, có chất lượng, ổn định và bền vững, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đạt từ 4% trở lên, (2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển, có khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng sản xuất và dịch vụ, (3) Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, (4) Cân bằng giữa bảo vệ môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai, (5) Xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh, tận dụng tiềm năng, thế mạnh về địa lý của đất nước, tham gia vào quá trình hợp tác, hội nhập với khu vực và quốc tế, (6) Quản lý, điều hành nhà nước theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong xã hội.

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới trong những năm tiếp theo, Đại hội đã nhất trí tiếp tục tập trung củng cố chế độ dân chủ nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện để tiến tới Xã hội Chủ nghĩa, xem công tác quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ nền tảng, công tác phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, công tác phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng nguồn lao động có tay nghề cho các dự án phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu, củng cố chất lượng công tác đảng – công tác cán bộ là điều kiện tiên quyết. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng và đề ra 8 kế hoạch chính sách lớn để triển khai và tổ chức thực hiện trong 5 năm tới.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư.

Nguồn: baotintuc.vn