Điện Biên cần chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc gắn với KT - XH

16/05/2019 16:50

Đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội yêu cầu Điện Biên cần cần chú trọng thực hiện bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế xã hội; chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị...

Ngày 15/5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa cùng với đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Điện Biên về kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI với nội dung “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Điện Biên, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, tộc họ, thôn, bản, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cùng với đó, môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất ở vùng đồng bào thiểu số từng bước hạn chế và xóa bỏ. Công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo được tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật, góp phần đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, di tích văn hóa, lịch sử được chú trọng; các hoạt động giao lưu đối ngoại, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch với nước ngoài được tăng cường và mở rộng…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá cao các hoạt động, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại tỉnh Điện Biên. Đồng chí yêu cầu tỉnh Điện Biên cần phải tiếp tục triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, cần chú trọng thực hiện bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế xã hội; chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức; từng bước thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa các vùng. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cần thường xuyên nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ chuyên môn về văn hóa, thể thao, du lịch cho cán bộ, viên chức và người lao động; tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; khuyến khích vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể, tổ chức và công dân trong thực hiện công tác cải cách hành chính…

Trước đó, sáng 15/5, đồng chí Hoàng Thị Hoa cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Sau khi nghe báo cáo, thảo luận về tình hình thực hiện kiểm tra sơ kết 5 thực hiện Nghị quyết 33 –NQ/TW của huyện Điện Biên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Điện Biên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 –NQ/TW.

Đồng thời, đồng chí Hoàng Thị Hoa đề nghị trong thời gian tới, huyện Điện Biên cần phải tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy vai trò của gia đình cộng đồng, xã hội; tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử; cần đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế. Bên cạnh đó, cần nâng cấp hệ thống thông tin tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa với các tỉnh trong cả nước để quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người Điện Biên.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới