Có bao nhiêu đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp?

07/04/2021 13:08

Bạn đọc hỏi: Đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp?

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính tương ứng với một lượng dân cư nhất định để bầu một số lượng đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xác định.

Theo quy định tại Điều 10 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thì có các loại đơn vị bầu cử sau đây:

- Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Theo đó, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

- Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.  

- Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. Theo đó, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện.

- Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Theo đó, xã, phường, thị trấn được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.  

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới