Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo

01/12/2018 08:16

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn ngành phải chú ý quan tâm nâng cao chất lượng, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, nhất là trong tham mưu, đề xuất, xử lý, giải quyết các vấn đề.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Sáng 29/11, tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 cụm miền Trung-Tây Nguyên. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại diện Ban Tuyên giáo 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, đã cơ bản chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều tỉnh, thành đã tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, chọn và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của ngành, những vấn đề bức xúc. Do đó, nhiều lĩnh vực công tác Tuyên giáo có chuyển biến tích cực.

Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy trên lĩnh vực Tuyên giáo. Tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng.

Tích cực nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy xử lý những điểm nóng, vấn đề dư luận quan tâm. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Công tác khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra đúng định hướng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp.

Bên cạnh các kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo  luận, nên lên những hạn chế, nguyên nhân hạn chế của công tác Tuyên giáo khu vực 6 tháng qua, trong đó đáng chú ý như: Nội dung, hình thức tuyên truyền có lúc, có nơi chưa phù hợp, tính thuyết phục chưa cao; những vấn đề mới phát sinh, phức tạp có lúc tuyên truyền chưa kịp thời; việc tuyên tuyền ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đạo hiệu quả còn thấp. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực chưa đa dạng, chưa kịp thời, sức lan tỏa chưa cao. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở một số địa phương, đơn vị chưa duy trì đều đặn. Công tác định hướng tuyên truyền cho báo chí, nhất là báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn ở một số địa phương chưa kịp thời... 

 
Toàn cảnh Hội nghị

 Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở những dự báo, Hội nghị thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7,8 khóa XII; tuyên truyền thành quả phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018 của đất nước và khu vực; chuẩn bị và tổ chức sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực Tuyên giáo; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để làm tốt công tác tư tưởng chính trị trên địa bàn; chỉ đạo tuyên tuyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu cho cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quy định 04 của Ban Bí thư về sắp xếp lại các phòng, các bộ phận chuyên môn hợp lý, củng cố bộ máy tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, biểu dương những nỗ lực, kết quả của ban tuyên giáo các địa phương. Công tác Tuyên giáo tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong 6 tháng qua đã phát huy tốt tính tích cực, vai trò của mình, đặc biệt là đã chủ động, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ có liên quan, nhất là chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp nhiều vụ việc, vấn đề trên lĩnh vực Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, một trong những kết quả lớn của công tác Tuyên giáo khu vực 6 tháng qua là công tác tuyên truyền đã có những đổi mới, từ đổi mới hoạt động của hệ thống báo chí, xuất bản đến đổi mới nội dung, phương thức của báo cáo viên, của công tác tuyên truyền miệng; ngành cũng đã chủ động và có nhiều hướng dẫn tuyên tuyền kịp thời nhiều sự kiện, vấn đề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác Khoa giáo đã có những tiến bộ; từ đó cho thấy việc thực hiện khá hiệu quả về đổi mới công tác Tuyên giáo và tham mưu của ngành giúp cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra đã được quan tâm và có nhiều kết quả.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có được những kết quả quan trọng trên, trước hết là do có sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy các cấp. Tuy nhiên, do yêu cầu của công tác Tuyên giáo ngày càng cao nên đòi hỏi phải tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Tiếp tục cải tiến đổi mới học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Đồng thời với đó, ngành Tuyên giáo các địa phương, tiếp tục quan tâm tổ chức đánh giá lại Quyết định 185 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để làm tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ở địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương thời gian tới tiếp tục quan tâm cải tiến và nâng cao chất lượng các hội nghị, nâng cao chất lượng các tài liệu, tạp chí để phục vụ tốt hơn công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Cùng với các nhiệm vụ trên, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu toàn ngành phải chú ý quan tâm nâng cao chất lượng, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, nhất là trong tham mưu, đề xuất, xử lý, giải quyết các vấn đề. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, báo chí, xuất bản, công tác báo cáo viên. Tiếp tục quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo, qua đó có những tham mưu hiệu quả hơn với cấp ủy về  nhiệm vụ của ngành./.

Nguồn dangcongsan.vn

Viết bình luận mới