Điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử tỉnh An Giang

10/10/2018 16:38

Hiện nay ở nước ta có 12 loại hình văn hóa nghệ thuật, nghi lễ, tín ngưỡng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trong đó có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Thời gian qua công tác điều tra, kiểm kê, bổ sung thông tin về Di sản văn hóa Đờn ca tài tử được ngành văn hóa tỉnh An Giang tích cực thực hiện.

Qua kết quả kiểm kê, đến năm 2013, ở 156 xã, phường, thị trấn của tỉnh An Giang có 230 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thu hút 2.666 người tham gia sinh hoạt. Thực hiện theo chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như những cam kết của UBND tỉnh với Chính phủ trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử cho 200 cán bộ làm công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, bổ sung các thông tin, số liệu mới về số lượng nghệ nhân, người biết chơi loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử, số lượng các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt Đờn ca tài tử; số lượng các nhạc cụ, hiện vật truyền thống đang lưu giữ tại các câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử; thông tin về các tư liệu văn bản, bài bản mới sáng tác của các nghệ nhân, người biết chơi Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có những biện pháp bảo vệ và phát huy có hiệu quả nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Khái Hưng

Viết bình luận mới