Nhiều cách làm hay để gần dân, sát dân!

12-09-2017
Cuối tháng 8 vừa qua, tại An Giang, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS) đã có chuyến làm việc nhằm đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện QCDCƠCS năm 2017 cụm Tây Nam Bộ.

Nhiều cách làm hay

    Những năm qua, An Giang thực hiện tốt QCDCƠCS, thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo đã giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách “mang ý Đảng, hợp lòng dân”. Nhờ làm tốt công tác dân vận và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo được sự đồng thuận của xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện các phong trào. Trong 5 năm (2011-2016), toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 4.000 tỷ đồng và trên 235.000 ngày công lao động của Nhân dân, góp phần chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giao thông và các công trình công cộng. Đầu năm đến nay, toàn tỉnh xây dựng 3.094 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Việc thực hiện QCDC của tỉnh được lồng ghép với các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở từng địa bàn dân cư, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ làm tốt QCDCƠCS, công tác an sinh xã hội của tỉnh nhận được sự đóng góp to lớn về trí tuệ, công sức, của cải của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện ngân sách còn khó khăn… 

N15-9675.jpg

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với các địa phương cụm Tây Nam Bộ

    Bến Tre là tỉnh có nhiều cách làm hay như đã đưa ra phương châm: “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố nắm tới hộ dân” và chọn năm 2017 là “Năm hành động”. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. UBND tỉnh còn ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; trong đó xác định tiêu chí cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với người dân. UBND tỉnh còn thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2017-2020 với Ban Dân vận Tỉnh ủy và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”.

    Nhân dân các địa phương ở cụm Tây Nam Bộ rất tích cực tham gia xây dựng các hương ước, quy ước và thực hiện tốt QCDCƠCS. Nhất là mô hình “Dân vận khéo” được triển khai tốt, đóng góp nguồn lực cho phát triển, chăm lo đời sống người dân… Qua đó góp phần giảm nghèo, phát triển KT-XH và tham gia xây dựng NTM; củng cố lòng tin của dân đối với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tăng cường chăm lo cho dân

    Qua kiểm tra và nghe ý kiến các địa phương, BCĐ Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện QCDCƠCS ở các tỉnh cụm Tây Nam Bộ. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội 13 tỉnh, thành phố đã nghiêm túc lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở cả 3 loại hình cơ sở (xã, phường, thị trấn) đạt kết quả khá toàn diện, tạo chuyển biến trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân. Việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ Nhân dân… từng bước hoàn thiện cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Thực hiện tốt QCDCƠCS còn nhằm từng bước khắc phục tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tham ô, mất dân chủ, theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tiếp tục nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân để phát triển KT-XH; giữ vững kỷ cương, tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy công quyền; củng cố niềm tin và mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền.

    Việc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân góp phần hướng tới xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo. Việc thực hiện tốt QCDCƠCS đã động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn baoangiang.com.vn