Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới

02-12-2013
Đó là tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20-11-2013 của Tỉnh ủy An Giang nhằm đẩy mạnh việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ trong tình hình mới, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.
    Nhiều năm qua, công tác cán bộ nữ nói chung và lĩnh vực bình đẳng giới (BĐG) nói riêng đạt những kết quả quan trọng, vị thế người phụ nữ từng bước nâng lên đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác BĐG từng lúc, từng nơi còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Cụ thể, đời sống của phụ nữ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về việc làm, thu nhập và các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt trong các doanh nghiệp chưa được bảo đảm; một bộ phận không nhỏ phụ nữ chưa đạt chuẩn quy định về học vấn, trình độ tay nghề, chuyên môn… Hàng năm, dù các cấp, các ngành tạo điều kiện và thực hiện các biện pháp hiệu quả nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, đứng đầu trong các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp nhưng ở lĩnh vực này vẫn chưa đạt yêu cầu.
 
Phụ nữ tham gia đóng góp, xây dựng các chương trình về phát triển giáo dục-xã hội 

    Nguyên nhân do cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác BĐG, chưa lồng ghép công tác BĐG vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị; một số nơi chưa chú trọng, làm tốt công tác phụ nữ. Bên cạnh đó, định kiến về giới vẫn còn xảy ra, tình trạng ngược đãi, buôn bán phụ nữ, bạo lực gia đình, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em còn bộc phát, chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Thêm vào đó, một bộ phận phụ nữ còn tâm lý tự ti, an phận, thiếu tinh thần chủ động vươn lên cũng là yếu tố làm cho việc thực hiện BĐG chưa đạt như mong muốn. Từ thực tế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BĐG, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện hiệu quả chủ trương BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

    Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp, đơn vị… nơi nào chưa lồng ghép công tác BĐG vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thì tổ chức thực hiện, những nơi đã thực hiện cần có hình thức cụ thể để nâng chất. Cấp ủy, chính quyền có nhiệm vụ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong đó ưu tiên phụ nữ thuộc diện chính sách, phụ nữ nghèo, thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ em gái… Đồng thời, phải có chính sách, tạo điều kiện nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, đứng đầu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp…

    Để công tác BĐG đi vào chiều sâu phải thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp theo hướng chất lượng, hiệu quả.Hàng năm, hàng quý, thậm chí đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BĐG, kịp thời biểu dương đơn vị, cá nhân làm tốt và ngược lại phê phán, xử lý.

Theo baoangiang.com.vn