Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

07-05-2013
Tiếp tục xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 20 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trên trong tình hình mới.
 

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời vận động để mọi người dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Qua đó, kịp thời thực hiện, vận động mọi người cùng thực hiện và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào các hoạt động tội phạm, cản trở việc thực hiện các quyền về trẻ em. Ngành chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng mở rộng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ, đặc biệt đối với  trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện trên phải gắn với Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

 
Nhà thiếu nhi An Giang tổ chức cho các em thăm
Bảo tàng Tôn Đức Thắng
 

Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của từng địa phương, từng ngành… Trong chiến lược phát triển, cần xác định các mục tiêu đầu tư cho trẻ em là một trong những nội dung trọng tâm của mục tiêu xã hội. Địa phương cần xây dựng các chương trình, đề án cho phát triển trẻ em hiệu quả, trong đó khi xây dựng các công trình phúc lợi phải dành diện tích thích hợp bố trí khu vui chơi, giải trí, khu liên hợp dành cho trẻ, đặc biệt ưu tiên nhân lực, kinh phí cho địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em  gia đình chính sách, gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hằng năm, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Ngày Gia đình Việt Nam và các hoạt động thiết thực dành cho trẻ em.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 20, cần phải tiếp tục tăng cường sự quản lý Nhà nước, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em các cấp. Tùy theo tình hình, điều kiện, các địa phương, ngành xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ, bình đẳng giới, đặc biệt đối với lực lượng ở khóm, ấp, thôn, bản. Qua đó, vận dụng nguồn quỹ địa phương, huy động các nguồn lực của Nhà nước, của toàn xã hội để đầu tư, phát triển thế hệ tương lai đất nước đủ tài, đức, đủ năng lực cho xây dựng, phát triển và từng bước hội nhập quốc tế. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em, kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực, đối xử bất công đối với trẻ. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, đặc biệt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ… trong tổ chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chương trình hành động cần dành một phần quan trọng bảo đảm đáp ứng nhu cầu trẻ em. Các tổ chức trong hệ thống cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp giữa địa phương - nhà trường, gia đình - xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể… trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ, từng bước hình thành nhân cách, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho trẻ phát triển một cách toàn diện.

 Nói về thực hiện Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phan Văn Tuấn cho biết: “Chỉ thị 20 là cẩm nang về xây dựng và phát triển toàn diện cho đội ngũ kế thừa của đất nước, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, khả năng thích ứng với điều kiện, môi trường để lực lượng này từng bước gánh vác thành công sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt trong tình hình hiện nay”.

Theo baoangiang.com.vn