Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

27-04-2013
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Tư tưởng của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc và là tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
 

 

 

    Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” là nội dung chủ yếu để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, lập trường cách mạng, trở thành thường xuyên trong hoạt động hàng ngày. Học tập chuyên đề này, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề sau:

 


    Trước hết, về phong cách quần chúng ở Bác, bắt nguồn từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Từ đó, Người có lòng tin vô tận đối với quần chúng, luôn chăm lo tăng cường mối quan hệ với quần chúng, coi đó là nguồn động lực, sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là phong cách sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng. Bản thân Người là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng, bản thân Người nêu cao tấm gương về lòng yêu thương, tin tưởng vào sức mạnh quần chúng. Luôn dặn dò cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng, phải có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

 

 


 

    Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Người đều thể hiện quán triệt tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Người thường nhắc nhở “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”.


    Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng dân; trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân; trong xã hội không có gì tốt đẹp vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Vì vậy, người dạy: “Việc gì có ích cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, phải yêu dân, kính dân, thân dân, gần dân, hiểu dân. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, nếu ỷ vào quyền lực, thiếu gương mẫu, xa dân thì nhân dân xa lánh, khinh ghét. Quần chúng nhân dân chỉ quý trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự nhân dân; nên Người thường phê phán “quan cách mạng”, “quan nhân dân”. Do đó, chúng ta phải phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Gần dân còn là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, của người cán bộ lãnh đạo với cán bộ đảng viên bình thường. Hiểu dân là hiểu cấp dưới!


    Hai là, về phong cách dân chủ, Bác dạy: Phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người chỉ ra: Cá nhân phụ trách là phải nhận trách nhiệm cá nhân. “Tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là dân chủ tập trung”; cương vị lãnh đạo càng cao thì càng phải có tác phong tập thể - dân chủ thật sự. Ngược lại mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, phá vỡ tập thể. Người dạy: Trong xã hội mới, giá trị cao nhất của độc lập dân tộc là đem lại quyền làm chủ thật sự cho nhân dân, phải trao lại cho nhân dân mọi quyền hành. Từ thực hành dân chủ trong nhân dân, đến thực hành trong Đảng, trong cơ quan, trong tổ chức.


    Theo Bác, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể. Bác Hồ của chúng ta không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra của tổ chức. Bác yêu cầu phải lắng nghe ý kiến của “những người không quan trọng”; muốn thế phải gần gũi họ, phải đi xuống cơ sở. Do đó, phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể. Trước khi quyết định một công việc hệ trọng, Người đều hỏi lại cẩn trọng và chu đáo. Chuẩn bị ra một nghị quyết, hay một văn kiện, Bác đều đưa ra thảo luận, hỏi ý kiến những người xung quanh; tuân thủ chặt chẽ quy trình; huy động đội ngũ trí thức, chuyên gia… Bác nói, đề ra nghị quyết không khó, cái khó là ai thực hiện?


    - Nên nghị quyết phải đúng đắn, có sự thống nhất, thông suốt cao, tránh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Muốn vậy phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể.


    Ba là, phong cách nêu gương, theo Bác, nêu gương thì trước hết phải làm gương từ việc nhỏ đến việc lớn; phải cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Và trước hết là vai trò gương mẫu của người lãnh đạo!


    Bác nói “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người cán bộ lãnh đạo phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính; mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý.


    Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, một trong những yêu cầu mà nghị quyết đặt ra là vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, mà trước hết phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Như Bác nói, cán bộ đảng viên với tư cách là người lãnh đạo, quản lý, ví như “cái đầu”, “bộ óc” của quần chúng nhân dân; do vậy cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu trong mọi hoàn cảnh. Giai đoạn hiện nay đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có lập trường cách mạng vững vàng; miệng nói, tay làm; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí… Bởi lẽ nó là chuẩn mực cốt lõi của đạo đức cách mạng.

    
    Học tập chuyên đề này, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, mọi người chúng ta luôn tự rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác “Mọi việc phải từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, “nói đi đôi với làm”; không ngừng hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách, làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn thì nhất định điều tốt sẽ được nhân lên, những thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm sẽ được ngăn chận và khắc phục. Chắc chắn Đảng ta sẽ giữ vững vai trò tiên phong, luôn xứng đáng là người lãnh đạo đất nước, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Theo baoangiang.com.vn