Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân

22/05/2019 09:52

Ngày 21/5, tại thành phố Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu. 

Ba năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tại các địa phương, đơn vị ở Sơn La đã xuất hiện những tấm gương người tốt, việc tốt; các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Từ đó tạo chuyển biến rõ rệt về vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp ủy; trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; trong đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan, chính quyền thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực rõ nét… 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Trong 3 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 135 tập thể, 100 cá nhân; 1 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy đã khen thưởng 535 tập thể, 822 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, góp phần tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến... đã có tác dụng tích cực, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề hàng năm có nơi, có việc ở Sơn La còn hình thức, chưa có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; tổ chức sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; việc xây dựng nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung…

Phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài, thường xuyên của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng thời, tỉnh Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.  

Mặt khác, tỉnh Sơn La tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá của năm 2019 là: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào địa bàn; đẩy mạnh thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GAP, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm khắc phục hạn chế: "Một số cán bộ, đảng viên thiếu sâu sát cơ sở, thiếu quan tâm đến tình hình đời sống và nguyện vọng của nhân dân, chưa tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, thiếu gương mẫu trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy định của cơ quan, đơn vị"…

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới