Một số điểm mới về lập, cấp thẻ BHYT năm 2022 do Bộ Quốc phòng quản lý

27/11/2021 15:08

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, năm 2022, BHXH Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT, theo Hướng dẫn số 500/HD-BHXH ngày 24/8/2020 của BHXH Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT trong Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ Bệnh xá Quân dân y 737 cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn cho người nghèo trong xã Ia R’vê cách sử dụng thuốc. Ảnh: TTXVN.
 

Năm 2022, BHXH Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT, theo Hướng dẫn số 500/HD-BHXH ngày 24/8/2020 của BHXH Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT trong Bộ Quốc phòng; đồng thời, thực hiện cấp thẻ BHYT cho một số đối tượng trên nền phôi thẻ BHYT quân nhân, theo quy định tại Công văn số 1146/BHXH-TST ngày 4/5/2021 về triển khai mẫu thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 3/12/2020 của BHXH Việt Nam. Để thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, một số nội dung mới trong công tác lập, cấp, quản lý thẻ BHYT năm 2022, như sau:

Về đối tượng cấp thẻ BHYT:

Từ ngày 1/1/2022, các đối tượng được cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng in, cấp thẻ BHYT trên nền phôi thẻ BHYT quân nhân được quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, gồm:

- Công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng.

- Người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; học viên quốc phòng - an ninh.

- Học viên quân sự quốc tế đang học tập tại các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo, huấn luyện trong Bộ Quốc phòng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc do Nhà nước mời đài thọ.

- Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên trong các trường quân đội.

Trường hợp thẻ BHYT của các đối tượng nêu trên còn giá trị sử dụng trong năm 2022 thì đơn vị thu lại, chuyển trả BHXH Bộ Quốc phòng và lập danh sách, dữ liệu, đề nghị cấp đổi theo mẫu phôi thẻ BHYT mới. Khi nhập dữ liệu cấp thẻ BHYT, phải nhập riêng từng đối tượng, không nhập chung dữ liệu công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng với đối tượng là lao động hợp đồng.

Một số nội dung cần lưu ý trong thực hiện quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT:

a) Trường hợp tăng mới thẻ BHYT

Thực hiện đối với các trường hợp người tham gia BHYT bắt đầu tham gia BHYT trong Bộ Quốc phòng hoặc được chuyển chế độ phục vụ trong quân đội, chuyển công tác sang các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ... (bắt đầu phát sinh giá trị sử dụng thẻ BHYT tại đơn vị đề nghị cấp thẻ BHYT).

- Người tham gia BHYT kê khai đúng, đầy đủ các thông tin: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ; mã số định danh cá nhân do cơ quan BHXH cấp hoặc mã số hộ gia đình (nếu đã được cấp) hoặc mã số BHXH của người đang tham gia BHYT nay thuộc đối tượng tham gia BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, nơi đăng ký khai sinh. Trường hợp người tham gia BHYT đã được BHXH địa phương cấp thẻ BHYT theo mã định danh hộ gia đình (bao gồm cả thân nhân chiến sĩ mới nhập ngũ) thì kê khai đúng mã số thẻ BHYT đã được cấp trước đó (có thể tra cứu mã số BHXH tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn đối với các trường hợp đã tham gia BHXH, BHYT).

- Đối với chiến sĩ mới nhập ngũ, sau khi ổn định tổ chức, biên chế và lập lý lịch, đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới kê khai cấp thẻ BHYT quân nhân và thân nhân đủ điều kiện cấp thẻ BHYT theo đúng quy định, kèm theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của thân nhân (bản photocopy lưu tại đơn vị), tổng hợp danh sách của chiến sĩ mới và thân nhân, đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT kịp thời theo quy định.

- Đơn vị mới có trách nhiệm đề nghị tăng mới thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT chuyển đến đơn vị.

b) Trường hợp giảm thẻ BHYT

- Đơn vị kịp thời lập danh sách, dữ liệu giảm thẻ BHYT và thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng gửi về BHXH Bộ Quốc phòng đối với các trường hợp đề nghị giải quyết chế độ hưu trí, phục viên, thôi việc, chuyển ngành (cả thẻ BHYT của thân nhân).

- Khi quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển đơn vị công tác thì đơn vị cũ có trách nhiệm lập danh sách, dữ liệu giảm thẻ BHYT của đối tượng này và thân nhân của họ, gửi BHXH Bộ Quốc phòng để chuyển dữ liệu quản lý sang đơn vị mới.

c) Gia hạn thẻ BHYT

Gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với những thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng mà vẫn thuộc đối tượng tham gia BHYT trong Bộ Quốc phòng.

- Kiểm tra, rà soát chặt chẽ người tham gia BHYT thực tế tại đơn vị (gồm quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và thân nhân; công chức quốc phòng, lao động hợp đồng) tăng, giảm trong năm 2021, trên cơ sở danh sách thẻ BHYT hết hạn sử dụng trong năm 2021 do BHXH Bộ Quốc phòng cung cấp để làm căn cứ lập danh sách đề nghị tăng, giảm và đề nghị số lượng gia hạn thẻ BHYT năm 2022. Trường hợp người có tên trong danh sách thẻ BHYT hết hạn không thuộc đối tượng quản lý của đơn vị hoặc đã chuyển ra không thuộc đối tượng tiếp tục gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT thì đơn vị tổng hợp danh sách, dữ liệu gửi về BHXH Bộ Quốc phòng.

- Trước ngày 30/10/2021, các cơ quan, đơn vị gửi danh sách, dữ liệu, văn bản đề nghị tăng, giảm, gia hạn thẻ BHYT năm 2022 về BHXH Bộ Quốc phòng để cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định.

- Sau khi nhận được thẻ BHYT và danh sách thẻ BHYT đã được gia hạn giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2022 do BHXH Bộ Quốc phòng chuyển về, các đơn vị phải kiểm tra, đối chiếu số lượng, thông tin in trên thẻ BHYT của từng đối tượng (lưu ý thân nhân chiến sĩ mới) để quản lý thẻ BHYT quân nhân theo quy định, đồng thời bàn giao thẻ BHYT thân nhân cho quân nhân để chuyển về gia đình kịp thời.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới